Kent uw familie een rijke geschiedenis die zijn neerslag vindt in documenten én die van belang is voor de Enkhuizer historie? Dan kunt u overwegen deze onder te brengen bij Oud Enkhuizen. Dat kan door ze te schenken of in bewaring te geven. In het eerste geval wordt Oud Enkhuizen eigenaar, in het andere geval blijven u en uw erfgenamen eigenaar.

Enkhuizer bedrijven en hun archieven

Bedrijfsarchieven zijn bijzonder waardevol. Niet alleen voor uw eigen bedrijfsstrategie en marketing – denk aan imago en identiteit –, maar ook als bron over de Enkhuizer geschiedenis. Bedrijven die hun archief willen bewaren voor blijvend gebruik, nu én in de toekomst kunnen overwegen hun archief te schenken of in bewaring te geven.

Giften, legaten en fiscale voordelen

De fiscus heeft de Vereniging Oud Enkhuizen aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan de Vereniging (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Vereniging hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen of erfenissen. De ANBI gegevens van de Vereniging treft aan op deze pagina.

Schenken

Schenkingen zijn vanaf 1% van het inkomen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Uw gift kunt u overmaken naar de Vereniging Oud Enkhuizen. Vervolgens kunt u het bedrag als gift opnemen in uw belastingaangifte. Het afschrift van uw bank is vaak voldoende bewijs voor de fiscus. Een gift kan ook in natura worden gedaan. De marktwaarde van het geschonken archief(stuk) of kunstwerk is de hoogte van uw aftrekpost. Kijk ook bij schenking van (bedrijfs)archief of verzameling.

Voorwaarden bij eenmalige schenking

De fiscus telt alle giften – ook als die aan verschillende doelen zijn gedaan – bij elkaar op. De giften worden in aftrek gebracht als zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60,-. Maximaal mag u 10% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ aftrekken voor de belasting. Hebt u een partner dan worden ook de giften van u en uw partner samengevoegd en geldt het gezamenlijke verzamelinkomen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de belasting. Er is sprake van een periodieke schenking wanneer u over een periode van tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Een periodieke schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Deze kan kosteloos voor u worden opgemaakt door de notaris van de Vereniging Oud Enkhuizen. Doet u naast de periodieke schenking nog een andere gift, dan is de periodieke schenking nog steeds volledig aftrekbaar.

Erfstelling of legaat

In uw testament kunt u goede doelen opnemen. Bij erfstelling ontvangt de culturele instelling een erfdeel, waarbij de omvang afhankelijk is van het totaal nagelaten vermogen. Een legaat betreft een vastgesteld bedrag of een goed. Zowel voor een legaat als een erfstelling moet een testament bij een notaris worden opgemaakt.

Geven als bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel bij schenking aan de Vereniging Oud Enkhuizen. Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227,- aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar. Daarnaast kan een bedrijf een geldbedrag aan een culturele instelling betalen in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Deze betaling is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. Verder moet de culturele instelling omzetbelasting in rekening brengen.

Voor meer informatie over geven aan de Vereniging Oud Enkhuizen kunt u contact opnemen met penningmeester@oudenkhuizen.nl.