De Vereniging Oud Enkhuizen hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website.

Algemeen

De Vereniging Oud Enkhuizen verzamelt geen gegevens over bezoekers van haar website en gebruikt eventueel achtergelaten gegevens nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). De Vereniging Oud Enkhuizen stelt geen gegevens over bezoekers van haar website ter beschikking aan derden.

De Vereniging Oud Enkhuizen registreert geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van fout-analyses (error-handling and prevention) gedurende een week bewaard. Wij herleiden deze gegevens niet (als dat al zou kunnen) tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van het optimaliseren van het zoek-algoritme bewaard. Wij herleiden deze gegevens niet (als dat al zou kunnen) tot uw persoon.

Advertentievertoningen

De Vereniging Oud Enkhuizen toont geen advertenties op haar website. De vereniging participeert ook niet in advertentienetwerken.

Cookies

Het publiek toegankelijke deel van de website van de Vereniging Oud Enkhuizen maakt uitsluitend gebruik van een cookie om verschillende opvragingen van uw browser binnen een sessie met elkaar in verband te brengen. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens. Wij gebruiken dat bestandje bijvoorbeeld als u bladert door het digitaal archief. We houden dan bij op welke pagina u zich bevindt, zodat u niet iedere keer opnieuw bij een zoekactie door alle pagina's moet bladeren. Wij volgen uw bezoek niet via deze cookies, ze zijn slechts een technisch hulpmiddel. Het cookie dat we plaatsen kunt u herkennen aan de naam "oud_enkhuizen". Zodra u onze website verlaat wordt het cookie weer verwijderd. We kunnen u dus bij een volgend bezoek hieraan niet herkennen. En dat willen we ook niet.

Trackers

De Vereniging Oud Enkhuizen volgt u niet. We gebruiken geen trackers voor analyse of welke andere toepassing dan ook. Mocht u toch een tracker op onze pagina's aantreffen, neemt u dan onmiddellijk contact op met de webmaster.

Lidmaatschap

Wanneer u zich aan- of afmeldt als lid, dan worden de technische kenmerken van uw lidmaatschap gedurende de duur van uw lidmaatschap en enkele maanden daarna bewaard. Als u ons uw e-mail adres heeft verstrekt, dan wordt dat uitsluitend ten behoeve van de ledenadministratie gedurende de volledige looptijd van uw lidmaatschap in de ledenlijst bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden als lid.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Interviews en citaten

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website of de daarop gepubliceerde gegevens, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

De Vereniging Oud Enkhuizen stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan de Vereniging Oud Enkhuizen

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een verzoek aan de Vereniging Oud Enkhuizen, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van de Vereniging Oud Enkhuizen.