Deze website is een publicatie van de Vereniging Oud Enkhuizen. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de Vereniging Oud Enkhuizen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van de Vereniging Oud Enkhuizen, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

De Vereniging Oud Enkhuizen spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met archief@oudenkhuizen.nl.