22 juni stadswandeling Koepoort-Zuid

Er was een tijd, dat het leven in Enkhuizen werd beheerst door de zeevaart, die zich concentreerde in en rondom de havens. De oorspronkelijke stadskern werd omsloten door ruime, brede zeehavens, omringd door werkplaatsen van allerlei aard: ankersmederijen, kuiperijen (Kuipersdijk), zeilmakerijen, touwslagerijen, werven, pakhuizen en magazijnen. Tussen 1610 en 1620 werden er twee nieuwe havens gegraven, de Oude Buishaven waar nu de voormalige technische school De Cuyp staat - en de Nieuwe Buishaven, waar nu het spoorwegterrein is. Precies tussen die twee havens in, grenzend aan de achterwerven van de bedrijfsgebouwen aan die havens, liep de Lange Tuinstraat. "Tuin" betekende in dat geval "omheinde ruimte". Het grootste deel van de havens werd in de 19de eeuw gedempt, daarna kwamen de echte tuinen, want de zaadfirma's ontfermden zich over het gebied (Fruittuinen).

Op woensdag 22 juni wandelen de gidsen van Oud Enkhuizen door Plan Zuid, waarbij naast de geschiedenis van de havens en industrie in dit gebied ook de Joodse begraafplaats wordt bezocht. Ook wordt er aandacht besteed aan ‘Kaatje’, het opleidingsschip van de tot ver buiten onze landsgrenzen bekende Enkhuizer Zeevaartschool, waar de kapiteins anno 2016 hun opleiding volgen. Start om 19.30 uur, verzamelen bij de Koepoort, deelname gratis.

Dijken, dammen en duikers

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie organiseert op vrijdag 24 juni 2016 het eendaagse congres: Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch, historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron. Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn
Zaal open: 9.30 u, start congres 10.00 u precies. Einde congres 17.00 u met borrel hierna.

Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, waterschappen, studenten, amateurhistorici en – archeologen, kortom voor een ieder die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers.

Meer informatie: Website Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie

Gemeentelijke monumenten

Eind december heeft de vereniging Oud Enkhuizen de gemeente een verzoek gedaan om een tweetal woningbouw projecten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het betreft de Oranjestraat en de Baan, en dan met name het Wethouder de Vosplein, Nanne Sluisstraat, Nanne Grootstraat en de huizen aan de Molenweg tussen de Nanne Grootstraat en de Nanne Sluisstraat. Naar de twee projecten is door Gerrit van der Meer uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek kunt lezen de twee bijgevoegde pdf's: de Baan en de Oranjestraat.

Na onderzoek hebben we besloten ook het project aan de Spoorstraat aan onze lijst toe te voegen. Het resultaat van het onderzoek naar de Spoorstraat kunt u lezen in de Spoorstraat.

We vinden dat ook deze, misschien zeer eenvoudig uitgevoerde woningblokken, de extra bescherming die de status van gemeentelijk monument biedt, waard zijn. Kort gezegd vindt de vereniging Oud Enkhuizen dat ook deze panden horen bij de geschiedenis, het verhaal, van de stad. Het is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de woningnood. Daarnaast zijn de woningen zeer sober maar met zorg en aandacht gebouwd. De waardestelling, zoals dat officieel heet, is ook geformuleerd in de drie pdf's.

Misschien ter geruststelling het volgende. Er zijn ons op dit moment geen plannen bekend die de genoemde straten zouden bedreigen. We willen de discussie over de extra bescherming van de huizen ook aangaan op een moment dat er van een concrete dreiging (nog) geen sprake is. Een plaatsing op de lijst van gemeentelijke monumentenlijst betekent ook niet dat er "nu helemaal niets meer kan". Wijzigingen aan bijvoorbeeld het interieur van de huizen zijn altijd mogelijk.

Inmiddels heeft B & W positief op ons verzoek gereageerd en zal de procedure om tot aanwijzing opstarten.

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Archeologische rapporten

Op de website van Archeologie West-Friesland staan onder het kopje "archeologische rapporten" de zeer uitgebreide verslagen van alle opgravingen die de archeologen de laatste jaren gedaan hebben. Uiteraard komen ook de opgravingen uit Enkhuizen aan bod. Zoals de opgravingen aan de Noorderboerenvaart, de Molenweg, Waagstraat, Verlaat Westerstraat, Westeinde en in de Vijzeltuin en de Drom.

Het adres van de website is: http://www.archeologiewestfriesland.nl/.